DERMATOLOGY SOCIETY OF SOUTH AFRICA

For Patients

Acne

Do you feel self conscious about your acne?/ Laat jou aknee jou selfbewus voel?

Cancelled your plans? Not answering calls? Feeling like you're the ugliest person on the planet? Acne can have profound psychological effects, which may not even be related to its severity. Even mild acne can be distressing.1 Without a doubt, acne can cause enough embarrassment and unhappiness  to affect your self-confidence, your self-perception and your physical appearance. It could even interfere with your everyday activities, such as sports, dating and eating out.1 This is all the more reason to take acne and its treatment seriously and treat sooner rather than later. Remembering to stick to your treatment every day and not having unrealistic expectations are important. It takes  time for acne to heal but the effort is well worth it!

Understanding acne

 • Acne is common - nearly 80% of people suffer from acne.
 • Chocolate and fatty foods do not cause acne.2

In order to understand how acne treatment works it is important to understand
that acne is a complex disease caused by four interacting factors:2,3
 1. Too much waxy-oily substance produced (sebum) (different to sweat)
 2. Abnormal thickening of the skin's outer layer (epidermis)
 3. An increase in skin bacteria
 4. Inflammation

If your acne's getting in the way of your life, then it's time to book an appointment with your doctor or dermatologist. Your dermatologist will not only listen to your concerns and anxieties, but will also prescribe the best treatment for your type of skin. Treatments can either be oral (tablets or capsules), topical (applied to the skin) or a combination of the two. Speak to your doctor or pharmacist and get the best solution for you.

For best results

In order to achieve the best possible results you need to use your medication as prescribed by your doctor and stick to therapy. As with many things in life, there is no quick fix solution. It takes time for treatment to work and target the underlying problem. Keep motivated as the results are well worth it !

Important steps to acne treatment

Cleanse

Normal soaps are often harsh on the skin especially when your skin is vulnerable from acne. Cetaphil® cleansing lotion and bar are specially formulated to cleanse without irritating the skin, as they are non-drying, oil and fragrance free, non irritating, non-alkaline and won't clog pores. Cetaphil® is only available in pharmacies and does not require a prescription.

Medicate

It is best to consult a dermatologist or your doctor for treatment sooner rather than later. The earlier you start acne treatment the better your chances of getting it under control. It is important to be realistic about your expectations and to remember that treatment takes time, at least several months.

Moisturise

Acne itself or some of the treatments may result in an irritated skin. You can moisturise with a non- irritating moisturiser that won't clog pores. Nutraderm® cream and lotion are formulated to help restore and maintain the skin's moisture and soothe irritated skin. Nutraderm® is cosmetically elegant, hypo-allergenic, non-alkaline, non-greasy and non-comedogenic.
 
DO's DONT's
 • Use cosmetics that are noncomedogenic (this means it won’t cause blackheads and whiteheads)
 • Test new cosmetics on a patch of skin for a few days to see if your skin tolerates it
 • Use an effective, sun block when going into the sun
 • Be patient and stick to your treatment
 • Ask your doctor or pharmacist for advice
 • Avoid alcohol products which may irritate your skin
 • Never apply more medication than recommended by your doctor in the hope that  it will work faster
 • Never pick or squeeze any pimple or lesion on your faceIs your acne getting you down?
There is no need to suffer…


There is a
delightful solution

Speak to your doctor or pharmacist for
more information
Back to top

Laat jou aknee jou selfbewus voel?

Het jy jou planne gekanselleer? Bly foonoproepe onbeantwoord? Voel jy of jy die lelikste mens op die planeet is? Aknee kan diepgaande sielkundige nagevolge hê wat selfs nie eers verband hoef te hou met die ernstigheid daarvan nie. Selfs ligte aknee kan kommerwekkend wees. Aknee kan ongetwyfeld genoeg verleentheid en ongelukkigheid veroorsaak om jou selfvertroue, jou selfbeeld en jou fisiese voorkoms te beïnvloed. Dit kan selfs jou daaglikse aktiwiteite soos sport, afsprake en uiteet omverwerp.1 Dit maak dit des te meer noodsaaklik dat jy aknee en die behandeling daarvan ernstig opneem en dit vroeër eerder as later behandel. Dit is belangrik dat jy jou behandeling elke dag volhou en nie onrealistiese verwagtings koester nie. Aknee het tyd nodig om te genees, maar die poging is die moeite werd!

Inligting oor aknee

 • Aknee kom algemeen voor - byna 80% van alle persone het las van aknee.
 • Sjokolade en vetterige kosse veroorsaak nie aknee nie.2
Ten einde te verstaan hoe akneebehandeling werk, is dit belangrik om
te begryp dat aknee 'n ingewikkelde siekte is wat deur vier meewerkende
faktore veroorsaak word:2,3
 1. Oormatige produksie van sebum ('n wasagtige, olierige stof)
  (verskillend van sweet)
 2. Abnormale verdikking van die buitelaag van die vel (epidermis)
 3. 'n Toename in velbakterieë
 4. Inflammasie/ontsteking

Indien jou aknee jou lewe versuur, is dit tyd om 'n afspraak met jou dokter of dermatoloog te maak.  Jou dermatoloog sal nie alleen na jou kommer en sorge luister nie, maar sal ook die beste behandeling vir jou tipe vel voorskryf. Behandelings kan mondelings wees (tablette of kapsules) of topikaal (vir aanwending aan die vel) of 'n kombinasie van die twee. Raadpleeg jou dokter of apteker vir 'n oplossing wat vir jou die beste is.

Vir die beste resultate

Ten einde die beste positiewe resultate te verkry, moet jy jou medisyne gebruik soos deur jou dokter voorgeskryf en ook met die behandeling volhou. Soos met baie dinge in die lewe is daar geen  kitsoplossing nie. Dit neem tyd vir die behandeling om te werk en die onderliggende probleem op te los. Bly gemotiveerd want die resultate is die moeite werd!

Belangrike stappe in akneebehandeling

Reinig


Gewone sepe is dikwels hard op die vel, veral wanneer die vel gevoelig is as gevolg van aknee. Cetaphil® reinigingsmiddel en stafie is spesiaal geformuleer om te reinig sonder om die vel te irriteer aangesien hierdie reinigers nie die vel uitdroog nie, nie olie of geurmiddels bevat nie, nie-irriterend en nie-alkalies is, en ook nie porieë sal verstop nie. Cetaphil® is slegs by apteke verkrygbaar, en benodig nie 'n voorskrif nie.

Medikeer

Dis die beste om vroeër eerder as later 'n dermatoloog of jou dokter te raadpleeg vir behandeling. Hoe vroeër jy met akneebehandeling begin, hoe beter is jou kanse om dit onder beheer te kry. Dis belangrik om realisties in jou verwagtings te wees en te onthou dat behandeling tyd vat, etlike maande op sy minste.

Bevogtig

Aknee self, of sommige van die behandelings, kan lei tot 'n prikkelbare vel. Jy kan bevogtig met 'n nie-irriterende bevogtiger wat nie porieë sal verstop nie. Nutraderm® room en vloeiroom is geformuleer om die vel se vogtigheid te help herstel en te handhaaf en streel prikkelbare vel. Nutraderm® is kosmeties elegant, hipo-allergenies, nie-alkalies, nie-vetterig en niekomedogenies.

MOETS  MOENIES
 • Gebruik grimeermiddels wat niekomedogenies is (dit beteken dat dit nie swartkoppies of witkoppies sal veroorsaak nie)
 • Toets nuwe grimeermiddels op 'n strokie vel vir 'n paar dae om te kyk of jou vel dit verdra
 • Gebruik 'n doeltreffende sonblokmiddel wanneer jy aan die son blootgestel word
 • Wees geduldig en bly by jou behandeling
 • Raadpleeg jou dokter of apteker
 • Vermy alkoholiese produkte wat jou vel kan irriteer
 • Moet nooit meer medisyne aanwend as wat jou dokter aanbeveel het in die hoop dat dit vinniger sal werk nie
 • Moet nooit enige puisie of letsel op jou gesig krap of druk nie

Kry jou aknee jou onder?
Dis nie nodig om te ly nie…

Daar is 'n
genotvolle oplossing


Raadpleeg jou dokter of apteker vir
meer inligtingBack to top